Kancelaria Adwokacka Lachowska § Bałon oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę prawną na terenie całego kraju, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców z zakresu:

Prawa cywilnego:

 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • sprawy o zapłatę
 • roszczenia wynikające z umów
  ochrona dóbr osobistych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
  ubezwłasnowolnienie

Prawa rodzinnego:

 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • władza rodzicielska
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Prawa rzeczowego:

 • ochronę własności lub posiadania
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie lub zniesienie służebności gruntowych lub osobistych
  postępowanie wieczystoksięgowe

Prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • dochodzenie zachowku
 • unieważnienie testamentu
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia

Prawa karnego:

 • obrona oskarżonego w trakcie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu
 • prywatny akt oskarżenia
 • apelacja od wyroku
 • odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w wykonaniu kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

Prawa administracyjnego:

 • reprezentacja przed organami Administracji Publicznej, Wojewódzkim Sąd Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • odwołania od decyzji organów
 • reprezentacja w sprawach świadczeń przeciwko ZUS i KRUS emerytalnych i rentowych
 • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym w sprawach pracowniczych